Заступник директора з навчально-виховної роботи

Уповноважена особа,що здійснює невідкладні заходи реагування у разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб

Пархоменко Людмила Анатоліївна

тел: 05444 22731

Номенклатура справ

Глухівська загальноосвітня школа     І-ІІІ ступенів №1 Глухівської міської ради Сумської області

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

16.12.2019 № 05 -21

                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

 _______________   О.О.Юдіна 

 

М. П.

                                   16.12.2019 р.

Індекс спра-

ви

Заголовок справи

Строк зберігання справи, номери статей за переліком

Приміт

ка

 

1

2

3

4

01. РОЗПОРЯДЧО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА, КОНТРОЛЬ

01-01

Статут закладу

До ліквідації закладу

ст. 30

 

01-02

Правила внутрішнього розпорядку

1р.після заміни новими

ст.397

 

01-03

Положення про структурні підрозділи закладу (за їх наявності)

75р.

ст. 39

 

01-04

Посадові інструкції працівників закладу

5р.

Після заміни новими

ст. 43

 

01-05

Протоколи загальних зборів (конференцій) колективу

До ліквідації закладу

ст. 12-а

 

01-06

Протоколи засідань педагогічної ради, атестаційної комісії тощо

10р.

ст. 14-а

 

01-07

Річний план роботи закладу

6р.

 

01-08

Робочий навчальний план закладу

До заміни новими

 

01-09

Колективний договір

До ліквідації закладу

ст. 395-а

 

01-10

Розклад навчальних занять

Доки не мине

 

01-11

Освітні програми закладу

До заміни новими

ст. 553

 

01-12

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені у разі зміни керівника закладу

До ліквідації закладу

ст.45-а

 

01-13

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені у разі зміни посадових та матеріально відповідальних   осіб

3р.

Після зміни посадових та матеріально відповідальних осіб

ст.45-б

 

01-14

Паспорт закладу

1р.

ст.541

 

01-15

Журнал обліку перевірок, ревізій та контролю за виконанням їх рекомендацій (контрольно-візитаційний журнал)

5р.

ст.86

 

01-16

Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

10р.

Після закінчення журналу

 

01-17

Журнал реєстрації запитів на публічну інформацію

5р.

ст.124

 

01-18

Журнал реєстрації звернень громадян

5 р.

ст.124

 

02. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА   РОБОТА

02-01

Статистичні звіти з питань загальної середньої освіти (форми № ЗНЗ-1, № ЗНЗ-3, № 83-РВК тощо)

До ліквідації закладу

 

02-02

Документи (протоколи засідань та рішення атестаційних комісій, характеристики, атестаційні листи) про проведення атестацій і встановлення кваліфікації

5р.

ст.636

 

02-03

Протоколи засідань комісій про результати державної підсумкової атестації учнів та документи (учнівські роботи) атестації

3 р.

ст. 567-а

 

02-04

Книги обліку та видачі похвальних листів «За високі досягнення у навчанні» та

похвальних грамот «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

75р.

 

02-05

Журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків

45 р.

Після закінчення журналу

ст. 477

 

02-06

Контрольні роботи учнів (річні, семестрові)

3р. ст.567-а,

1р. ст.567-б

 

03.ВИХОВНА РОБОТА

03-01

Річний план виховної роботи

До заміни новим ст.552

 

03-02

Плани проведення виховних годин

1р.ст.586

після заміни новими

 

03-03

План роботи учнівського самоврядування

1р. ст.586

після заміни новими

 

03-04

Графіки проведення занять гуртків, секцій

1р. ст.586

після заміни новими

 

03-05

Банк даних учнів різних соціальних категорій

10р. ст.525-є

 

03-06

Книги протоколів учнівського комітету

3р. ст.14-б

 

     03-07     Плани проведення заходів (профілактика право-               1р.ст.586

                 порушень, булінгу, протидії торгівлі людьми,             після заміни новими

                  жорстокому поводженню з людьми, поширенню

                  наркоманії, тютюнопаління та вживання напоїв

                   серед учнів).

04.РОБОТА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ

04-01

Штатні розписи

75р.

ст.37-а

 

04-02

Тарифікаційні списки

25р.

ст.415

 

04-03

Документи (свідоцтва, акти, договори) на землю, споруди, майно, на право володіння, користування розпорядження майном

До ліквідації закладу

ст.87

 

04-04

Табелі обліку використання робочого часу

1р.ст.408

 

04-05

Особові картки з обліку заробітної плати

75р.

 

04-06

Журнал реєстрації листків непрацездатності

3р. ст.739

після закінчення журналу

 

04-07

Інвентаризаційні описи основних засобів, інших необоротних активів, матеріальних цінностей

3р. ст.345

 

04-08

Журнал-головна

3р. ст.351

 

04-09

Оборотні відомості по обліку матеріальних цінностей

3р. ст.351

 

04-10

Інвентарні картки з обліку основних засобів

3р. ст..351

 

04-11

Місячні звіти

1р. ст.311-г

 

04-12

Фінансова звітність

-          річна

-          квартальна

До ліквідації закладу

ст.311-б

3р. ст.311-в

 

04-13

Кошториси та зміни до них

-          річні

-          квартальні

5р. ст.194-а

3р. ст.194-б

 

04-14

Акти перевірок

5р. ст.77

 

04-15

Статистичні звіти та звіти по фондах соціального страхування

-          річні

-          піврічні

До ліквідації закладу

ст. 322-б

5р. ст.322-в

 

05. РОБОТА З КАДРАМИ

05-01

Накази керівника з основної діяльності

До ліквідації закладу

ст.16-а

 

05-02

Журнал реєстрації наказів з основної діяльності

До ліквідації закладу

05-03  

Накази керівника з кадрових питань тривалого зберігання:

(про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування, зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток

без збереження заробітної плати)

75 р.

ст. 16-б

 

05-04

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань (особового складу) тривалого зберігання

75р.

 

05-05

Накази керівника з руху учнів

75р.

 

05-06

Журнал реєстрації наказів з руху учнів

75р.

 

05-07

Накази керівника з кадрових питань особового складу тимчасового зберігання (про відрядження; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням)

5р.

ст.16-б

 

05-08

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань особового складу тимчасового зберігання

5р.

 

05-09

Накази керівника з адміністративно-господарських питань

5 р.

ст. 16-в

 

05-10

Журнал реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань

5р.

05-11

Журнал обліку вхідної та вихідної документації

3 роки, ст.122

 

05-12

Алфавітна книга учнів

75р.

 

05-13

Особові справи працівників

75років, ст.493-в,

після звільнення

 

05-14

Особові справи учнів

3роки

після закінчення або вибуття ст.494-б

 

05-15

Трудові книжки працівників

До запитання, не затребувані не менше 50 років ст.508

 

05-16

Книги обліку та видачі (реєстрації) свідоцтв і додатків до свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, золотих медалей «За високі досягнення у навчанні» та срібних медалей «За досягнення у навчанні»

75р.

ст.531-а

 

05-17

Класні журнали (І-ІУ та У-ХІ (ХІІ) класів)та журнали обліку (навчальних досягнень учнів, які перебувають на індивідуальному навчанні, планування та обліку роботи гуртка, факультативу тощо, групи подовженого дня, пропущених і замінених уроків)

5р.

ст.590

 

05-18

Книга обліку педагогічних працівників

75.,ст.503

 

05-19

Журнал обліку руху трудових книжок і вкладок до них

50р.

ст.530-а

 

05-20

Табелі навчальних досягнень учнів (свідоцтва досягнень)

Зберігаються в учнів

 

05-21

Номенклатура справ закладу

5р.

Після заміни новою та за умови складення зведених описів справ

ст.112-а

 

05-22

Інструкція з діловодства

5років,

після заміни на нову

 

06. РОБОТА ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

06-01

Інвентарні книги бібліотечного фонду

До ліквідації бібліотеки ст. 805

 

06-02

Щоденник роботи бібліотеки

3 роки ст. 804

 

06-03

Книги сумарного обліку підручників

До ліквідації бібліотеки ст.806

 

06-04

Матеріали (акти) списання книг

10 років ст.812

 

06-05

Реєстраційна картотека руху підручників

До ліквідації бібліотеки ст.817

 

06-0 6

Річний план роботи бібліотеки

1 рік ст.161

 

06-07

Формуляри читачів

Доки не мине потреба ст.825

 
         

                                07.МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ                               

07-01

Медичні картки учнів (форма 026/у)

5р. ст.722-а

 

07-02

Медичні книжки працівника

Термін роботи працівника

 

07-03

Медичні картки учнів (форма 63)

3р.ст.745

 

07-04

Журнал обліку проведення профілактичних щеплень

3р. ст.745

 

07-05

Річний план роботи

До заміни новими

 

07-06

Журнал обліку проведення санітарно-просвітницької роботи

3р. ст.745

 

07-07

Журнал списання та використання дезінфікуючих засобів

3р. ст.745

 

07-08

Журнал диспансеризації учнів  

5р.ст.745

 

07-09

Журнал обліку і дезинфекції шприців

3р.ст745

 

07-10

Журнал обліку використаних вакцин

3р.ст. 745

 

07-11

Журнал реєстрації екстреної профілактики правця

3р.ст.745

 

07-12

Журнал спостереження за контактними з інфекційними хворобами

5р.ст.743

 

07-13

Журнал протипоказань від профщеплень

3р. ст.745

 

07-14

Журнал реєстрації нещасних випадків

45р. ст.477 після закінчення журналу

 

07-15

Журнал реєстрації обстежень на збудників паразитних захворювань

3р. ст.745

 

07-16

Журнал реєстрації захворюваності учнів

5р. ст.743

 

07-17

Журнал реєстрації амбулаторних хворих

5р. ст.743

 

Відповідальний за діловодство,

 архів школи                                   ________                                                    О.П.Чередниченко

                                                          (підпис)                                                     (ініціали, прізвище)

                                                        

« 16 »  грудня  2019 р.