Заступник директора з навчально-виховної роботи

Уповноважена особа,що здійснює невідкладні заходи реагування у разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб

Пархоменко Людмила Анатоліївна

тел: 05444 22731

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Глухівської міської ради Сумської області

ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГЛУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1

НАКАЗ

11.06.2020

м.Глухів

№ 30-ОД

Про затвердження Положення

про академічну доброчесність

учасників освітнього процесу

закладу загальної середньої освіти

 

         На виконання ст.42 Закону України «Про освіту» та ст.43 Закону України «Про повну загальну середню освіту», рішення педагогічної ради (протокол № 5 від 10.06.2020), з метою дотримання професійних стандартів та етичних принципів учасників освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

         1.Затвердити Положення про академічну доброчесність у закладі освіти.

         2.Затвердити склад Комісії з питань академічної доброчесності:

голова комісії - Юдіна О.О., директор закладу;

члени комісії - Лісневська В.О., заступник директора з навчально-виховної роботи;

 • Пархоменко Л.А., заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Дука О.А., заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Фарина І.В., голова профкому, учитель англійської мови;
 • Габенко Л.І., практичний психолог закладу;
 • Овсянко О.М., соціальний педагог закладу;
 • Чайка К.М., голова батьківського комітету;
 • Мамай Людмила, учениця 9А класу, президент учнівського парламенту.

3.Довести дане Положення до педагогічних працівників та здобувачів освіти.

4.Опублікувати Положення та даний наказ на сайті школи.

5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                                                         О.ЮДІНА

 

З наказом ознайомлені:                 В.ЛІСНЕВСЬКА                         О.ДУКА

            Л.ПАРХОМЕНКО           І.ФАРИНА                              Л.ГАБЕНКО          О.ОВСЯНКО                   К.ЧАЙКА                                     Л.МАМАЙ

  

             Затверджено

     Педагогічною радою

Протокол від 10.06.2020 № 5

 

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

 Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Глухівської міської ради Сумської області

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Глухівської міської ради Сумської області (далі -Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу школи.

1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН «Про права дитини», законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

1.3.Метою Положення про академічну доброчесність є формування в закладі освіти системи демократичних відносин між учасниками освітнього процесу, розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення авторитету школи.

1.4. У своїй діяльності заклад освіти дотримується принципу меритократії, що означає оцінювання учнів винятково на підставі їх знань і вмінь, а педагогічних працівників – на основі їх професійної компетентності, результатів роботи, внеску у розвиток школи, що є підставою для їх подальшого матеріального, морального та кар’єрного стимулювання. Школа зобов’язується вживати заходів щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах педагогічних працівників та здобувачів освіти.

1.5. Адміністрація школи гарантує дотримання в стінах закладу освіти ст..36 Конституції України. Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в освітньому процесі.

1.6. Дія цього Положення поширюється та є обов’язковою до виконання для всіх учасників освітнього процесу в школі. Усі особи, на яких поширюється це Положення, повинні бути ознайомлені з його змістом.

1.7. Положення публікується на офіційному веб-сайті закладу освіти.

 ІІ. Принципи, норми етики та забезпечення академічної доброчесності 

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил , якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається:

 • Академічний плагіат– оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.
 • Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових.
 • Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях.
 • Фальсифікація– свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.
 • Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети, тощо), крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання, а також повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, самостійної, індивідуальної, тощо).
 • Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.
 • Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального чи нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.
 • Зловживання впливом– пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
 • Необ’єктивне оцінювання– свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

2.3. Академічна  доброчесність педагогічними працівниками спрямована на:

 • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України, статуту закладу освіти, колективного договору та правил внутрішнього розпорядку;
 • повагу до осіб, які здобувають освіту, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, а також інших обставин;
 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
 • запобігання корупції, хабарництву;
 • збереження, поліпшення  та раціонального  використання навчально-матеріальної бази школи;
 • дотримання  норм про авторські права;
 • надання правдивої  інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;
 • невідворотності відповідальності з підстав та в порядку,  визначених відповідно Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими спеціальними законами;
 • надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній  діяльності  інноваційних здобутків в галузі освіти;
 • обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях  педагогічної ради та  колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;
 • підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно  курсової підготовки;
 • об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів  освіти;
 • здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення;
 • нести відповідальність за порушення академічної доброчесності;

 

2.4. Академічна  доброчесність здобувачів загальної середньої освіти передбачає:

 • самостійного  виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);
 • дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавства України;
 • бути присутнім на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;
 • використовувати у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірені та достовірні джерела інформації та грамотно посилатися на них;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;
 • нести відповідальність за порушення академічної доброчесності.

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів

порушення етики та академічної доброчесності

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку школи.

3.2. Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті школи.

3.3.Адміністрація школи:

 • забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення  ними методичних розробок  (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня;
 • використовує у своїй діяльності (рецензування робіт  на конкурси різного рівня,  на присвоєння  педагогічного звання) та  рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної  доброчесності, умов даного  Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм  етичної поведінки  та  неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації,  списування).

3.5. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за порушення принципів академічної доброчесності створюється Шкільна Комісія з питань академічної доброчесності.

 

 1. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення школи.

Порушення

академічної доброчесності

Суб’єкти

порушення

Обставини та умови  порушення

академічної доброчесності

Наслідки  і форма відповідальності

Орган / посадова особа, який приймає рішення про призначення

виду відповідальності

Списування

Здобувачі освіти

- самостійні роботи;

- контрольні роботи;

- контрольні зрізи знань;

- річне оцінювання

(для  екстернів)

- моніторинги якості знань

Повторне письмове проходження оцінювання

термін -1 тиждень

або повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми

Учителі-предметники

-державна підсумкова атестація;

- річне оцінювання

( для  екстернів)

Повторне проходження оцінювання  за графіком проведення  ДПА у школі

Не зарахування  результатів

Атестаційна комісія державної підсумкової атестації

-І етап( шкільний) Всеукраїнських  учнівських олімпіад, конкурсів;

Робота учасника анулюється, не оцінюється.

У разі повторних випадків списування учасник не допускається до участі в інших  олімпіадах, конкурсах

Оргкомітет, журі

Необ’єктивне

оцінювання результатів навчання здобувачів

Педагогічні працівники

Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання

-усні відповіді;

-домашні роботи;

-контрольні роботи;

-лабораторні та

практичні роботи;

-ДПА;

-тематичне оцінювання;

- моніторинги;

-олімпіадні та конкурсні роботи

Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти  систематичних порушень враховуються  при встановленні кваліфікаційної категорії , присвоєнні педагогічних  звань

Адміністрація школи, атестаційні  комісії усіх рівнів

Обман:

Фальсифікація

Педагогічні працівники

як автори

Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками:

-методичні рекомендації;

-навчальний посібник;

-навчально-методичний посібник

-наочний посібник;

-практичний посібник;

-навчальний наочний посібник;

-збірка;

-методична збірка

-методичний вісник;

-стаття;

-методична розробка

У випадку встановлення порушень такого порядку:

А) спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність

є підставою для відмови в присвоєнні або позбавлені раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії

Б) в разі встановлення в атестаційний період  фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності

позбавлення педагогічного працівника І,ІІ кваліфікаційної категорії

Педагогічна та методичні  ради

школи, атестаційні комісії школи

Фабрикація

Плагіат

4.2. За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

4.3. Педагогічні працівники, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності:

 • не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення і підвищення якості освіти, або учнівських олімпіад та інших змагань;
 • не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної катерогії або присвоєння педагогічного звання;
 • не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року;
 • можуть бути позбавлені педагогічного звання.

4.4. Факт порушення академічної доброчесності враховується під час:

 • вирішення питання про притягнення педагогічного працівника до дисциплінарної відповідальності;
 • конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти.

4.5. За порушення академічної доброчесності до учнів може бути застосовано такі види академічної відповідальності:

 • зауваження;
 • повторна проходження підсумкового оцінювання;
 • повторне проходження державної підсумкової атестації;
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах.

 1. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників

5.1. З метою виконання норм цього Положення в закладі освіти створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі Комісія).

5.2. Комісія з питань академічної доброчесності  та етики педагогічних працівників – незалежний орган для  розгляду питань, пов’язаних із  порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу  морально-етичних  норм поведінки та правових норм цього Положення.

5.3. Склад комісії затверджується наказом директора на підставі рішення педагогічної ради.

5.4. До складу Комісії входять всі учасники освітнього процесу: педагоги, учні, батьки або особи, які їх замінюють.

5.5. Голова, заступник голови та секретар Комісії обираються з числа осіб, що входять до неї.

5.6. Голова веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо.

5.7. За відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.

5.8. Секретар Комісії здійснює повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо.

5.9. Термін повноважень Комісії – 1 рік.

5.10. Комісія має такі повноваження:

 • Виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.
 • Проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.
 • Готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації  щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню діяльність школи.
 • Отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.
 • Залучати до своєї роботи експертів з відповідних галузей, а також використовувати технічні і програмні засоби для встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою.
 • Доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної доброчесності до відома директора школи для подальшого реагування.

5.11. Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів, присутніх на засіданні, складатиме не менше ніж дві третини її складу.

5.12. Комісія звітує про свою роботу не менше одного разу на рік на засідання педагогічної ради.

 1. Прикінцеві положення

6.1.Це положення ухвалюється педагогічною радою школи більшістю голосів і вводиться в дію наказом директора.